Privacyverklaring

Met deze verklaring wensen we je te informeren over hoe het lokaal bestuur van Olen omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal het lokaal bestuur de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Europese privacywet, en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet).

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur van Olen verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijk persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. Als klant van het lokaal bestuur mag je verwachten dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met je gegevens.

In je contacten met het lokaal bestuur verstrek je persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt het lokaal bestuur enkel voor de gemeentelijke dienstverlening. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat het lokaal bestuur in sommige gevallen je toestemming zal vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Het lokaal bestuur gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, het bestuur deze gegevens niet gebruikt voor andere zendingen. Ook zal het lokaal bestuur je gegevens niet aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling, zoals bijvoorbeeld (adres)gegevens opgenomen in het Rijksregister. Het gaat om zogenaamde ‘wettelijke informaties’ en waarbij de aanvraag moet gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling.

Gegevens kunnen echter wel gebruikt worden voor opsporing als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals wettelijk bepaald.

Bewaartermijn

Het lokaal bestuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

Beveiliging

Het lokaal bestuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Welke rechten heb je zelf?

Je hebt het recht het lokaal bestuur te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Het lokaal bestuur zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kan je het lokaal bestuur verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal het lokaal bestuur in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens moeten in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm worden aangereikt. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact opnemen met privacy@olen.be.

Het lokaal bestuur zal alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als je van mening bent dat het lokaal bestuur van Olen de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

Contactinformatie

Het lokaal bestuur van Olen spant zich in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt over dit privacybeleid of over de gegevens die wij van je verzamelen of verwerken door een e-mail te sturen naar privacy@olen.be.


Copyright 

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, gebruikt worden. Voor het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, geluid, softwaretoepassingen,...) moet je vooraf goedkeuring vragen. 

Het lokaal bestuur van Olen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.


Proclaimer

Dit is de officiële website van het lokaal bestuur van Olen. Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, mail dan naar communicatie@olen.be.