Zorg op school

We hechten zeer veel belang aan de zorg van onze leerlingen. Onze aanpak gaat verder dan problemen aanpakken en preventief proberen te voorkomen. Wij zijn een zorgbrede school. Dat betekent dat iedereen binnen onze school, gaande van directie en leerkracht tot zorgjuffen, aandacht hebben voor de leer- en ontwikkelingskansen en het welbevinden van elke leerling.

Wij zijn een warme school met aandacht voor inclusie en kansenonderwijs (anderstaligen, kansarmen,…), sociale vaardigheden en een uitgebreid netwerk van externen. Dat merk je ook in onze begeleiding en waar nodig specifieke zorg op maat in samenspraak met ouders en het CLB.

De klasjuf is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij heeft een goed overzicht van het individuele- en het groepsgebeuren in de klas. Vindt een leerkracht dat een leerling extra hulp kan gebruiken op vlak van leerondersteuning of sociaal of emotioneel vlak? Dan schakelt hij/zij de zorgcoördinator in en waar nodig de directie. Samen met de zorgcoördinator, juf, leerling en ouders wordt er gezocht naar oorzaken en oplossingen voor zorgproblemen.

Heeft je kind hulp nodig? Neem contact op met de klasjuf of de zorgcoördinator.